Pracujemy 7 dni w tygodniu. E-konsultacja online dostępna nawet w kilkanaście minut.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności Medi Zone sp. z o.o. wskazuje sposoby przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu centrummarihuany.pl
 2. Ilekroć w Polityce Prywatności Medi Zone sp. z o.o. jest mowa o:

Danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym informacje gromadzone a pośrednictwem plików cookie.

Polityce – rozumie się przez to Politykę Prywatności Medi Zone sp. z o.o. .

RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Administratora w/w adresu URL.

Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, która odwiedza Serwis lub korzysta z jego funkcjonalności.

3. Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Zasady funkcjonowania Serwisu i korzystania z usług telemedycznych określone są natomiast w Regulaminie wykonywania świadczeń zdrowotnych w formie usług telemedycznych (dalej: „Regulamin”).

§2 Administrator danych / Inspektor ochrony danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, które pozyskane zostały za pośrednictwem Serwisu, jest Medi Zone sp. z o.o. z siedzibą w Lublin ul. KOWALSKA 5 / 203, 20-115 LUBLIN, KRS: 0001056695 NIP: 9462731932 REGON: 526317675.
 2. Z administratorem danych można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: ul. UL. KOWALSKA 5 / 203, 20-115 LUBLIN a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownicy mogą skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected]

§3 Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:
  1. zawarcia umowy o świadczenie usługi serwisu (konsultacji w formie zdalnej), w tym podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy, np. w celu wsparcia w założeniu konta użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. udzielania Użytkownikowi świadczeń zdrowotnych i usług medycznych drogą elektroniczną, w tym usług ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, leczenia i zarządzania udzielaniem tych świadczeń. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
  3. umożliwienia korzystania z Serwisu, w tym przez wykorzystanie niezbędnych (funkcjonalnych) plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na dostarczaniu treści w Serwisie i zapewnieniu jego prawidłowego funkcjonowania,
  4. wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy ustaw podatkowych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innymi aktami, np. ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  5. utrzymania kontaktu z Użytkownikiem w sprawach związanych z realizowanymi usługami, w tym usługą Serwisu oraz usługami telemedycznymi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na budowaniu relacji z klientem i rozwiązywaniu problemów związanych ze świadczonymi usługami,
  6. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizowanymi usługami. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na ochronie jego interesu prawnego,
  7. wykorzystania plików cookie innych niż funkcjonalne, czyli takich, które poprawiają komfort korzystania z Serwisu, ale nie są niezbędne do jego funkcjonowania. Podstawą prawną jest w tym przypadku zgoda Użytkownika, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  8. prowadzenia marketingu usług własnych, w tym przesyłania kuponów promocyjnych lub informacji o atrakcyjnych ofertach. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda udzielona przez Użytkownika.

§3 Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie:

 1. w przypadku Użytkowników – niezależnie od tego czy skorzystają z usług telemedycznych:
  1. adres IP przypisany do urządzenia końcowego Użytkownika (laptopa, smartfonu itp.)
  2. nazwa domeny
  3. rodzaj przeglądrki
  4. czas korzystania z serwisu
  5. typ systemu operacyjnego
  6. dane nawigacyjne, w tym informacje o klikniętych linkach w Serwisie,

2. w przypadku Użytkowników, którzy korzystają z usług telemedycznych:

 1. imię i nazwisko,
 2. płeć,
 3. PESEL,
 4. dane kontaktowe (numer telefonu/adres e-mail)
 5. numer rachunku bankowego oraz nazwa banku
 6. adres
 7. historia realizowanych usług i złożonych zamówień,
 8. dane dotyczące zdrowia, w szczególności opis objawów chorobowych, informacja o alergiach, przyjmowanych preparatach, obecnym samopoczuciu, przebytych chorobach, a także inne dane zawarte w przekazanej dokumentacji,
 9. inne informacje przekazane przez Użytkownika w związku z realizowaną usługą.

3. Administrator danych pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników. Administrator może też pozyskać dane o Użytkowniku, którzy korzysta z usługi telemedycznej z systemów opieki zdrowotnej, np. w związku z koniecznością wystawienia świadczenia na specyficzne kategorie preparatów. W takiej sytuacji Administrator danych pozyska dane w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, przyjmowanych preparatów i ich dawkowania.

4. Wskazane wyżej dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do czasu ustalania celu przetwarzania, z uwzględnieniem następujących kryteriów ustalania tego czasu:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy – administrator danych będzie przechowywał takie dane przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wynikających z niej roszczeń,
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji obowiązków prawnych przez administratora danych – administrator danych będzie przetwarzał takie dane przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy podatkowe,
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – administrator danych będzie przetwarzał takie dane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

§4 Obowiązek podania danych

1. W przypadku danych osobowych, które przetwarzane są w celu:

 1. Zawarcia lub wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na jej żądanie przed zawarciem umowy (umowy Serwisu, umowy o usługę telemedyczną) – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania takich danych brak będzie możliwości zawarcia umowy,
 2. Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa,
 3. Nawiązania i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem w sprawach związanych ze świadczonymi usługami – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych może być brak udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość,

2. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

§5 Odbiorcy danych osobowych

1. W związku z realizowanymi usługami Administrator może przekazać Państwa dane osobowe:

 1. podmiotom, które realizują na jego rzecz usługi, z którymi zawarł on stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy hostingu, dostawcy oprogramowania biurowego,
 2. innym podmiotom leczniczym, z którymi współpracuje on w zakresie udzielania Użytkownikom świadczeń opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie,
 3. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych Użytkownika na podstawie przepisów prawa, w tym np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

2. W związku z wykorzystywaniem przez Administratora oprogramowania z pakietu Google Workspace, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Google LLC z siedzibą w Mountain View, California (USA). Wskazany podmiot przystąpił do ram ochrony danych UE-USA, co potwierdza odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (EU-US Data Privacy Framework).

§6 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych,
 3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”)
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

2. W celu realizacji ww. praw Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem danych lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych.

3. Poza wskazanymi wyżej prawami, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

4. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody, może w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę, należy skontaktować się z administratorem danych lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych.

§7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się postanowienia Regulaminu, RODO oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Polityka może  ulec zmianom, o których poinformujemy Cię drogą elektroniczną – jeżeli będziemy dysponować Twoim adresem e-mail w związku z korzystaniem z Serwisu. Ponadto możesz w każdej chwili zapoznać się z aktualną Polityką.

3. Wszystkie wersje Polityki są przez nas przechowywane i możesz zapoznać się z nimi w dowolnym momencie.

top